1) Հ Ա Ն ՈՒ Ն  Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

24.09.2013թ. ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը`
նախագահությամբ` դատավոր Ռ.Սարգսյանի,
քարտուղարությամբ` Ա. Ավագյանի,

 դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Երևան համայնքի ընդդեմ Ա. Գ.ի /ներկայացուցիչ Վահագն Գասպարյան/` 214381 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց

 Երևան համայնքի ընդդեմ Ա. Գ.ի/ ներկայացուցիչ Վահագն Գասպարյան` 214381 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին, վարչական գործի վարույթը կարճել։
Պետական տուրքի հարցը համարել լուծված։
Վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո և կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարանին։2) ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ

«12» սեպտեմբերի 2013թ. ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը`

Նախագահությամբ` դատավոր Ս. Հովակիմյանի
Քարտուղարությամբ` Ա. Պարտիզպանյանի


Դռնբաց դատական նիստում, քննության առնելով վարչական գործն ըստ հայցի՝ Երևան համայնքի (պետական գրանցման վկայական՝ 01Բ002520, ՀՎՀՀ` 02593108) ընդդեմ Ա. Ս.ի/ ներկայացուցիչ Վահագն Գասպարյան` գումար բռնագանձելու պահանջի մասին,

ՎՃՌԵՑ

1. Թիվ ՎԴ/3600/05/13 վարչական գործի վարույթն ըստ հայցի՝ Երևան համայնքի ընդդեմ Ա. Ս.ի` գումար բռնագանձելու պահանջի մասին, կարճել։
2. Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված։
3. Վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո և կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարան։